Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Anunţ

Comisia de concurs instituită prin decizia consiliului orășenesc Rezina nr.3/14 din 19 aprilie 2019, anunţă, concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de :

– Administrator la Î.M. „Piața comercială a or.Rezina”, or.Rezina bd. Șciusev 6/1

– Administrator la Î.M. „Servicii Comunal – Locative Rezina”, or.Rezina str.Dacia nr.37

Data desfăşurării concursului – 01 iulie 2019.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiilor vacante – conform statutelor întreprinderilor

Condiţiile de participare la concurs:

-deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu, (engleza);

– capacitate deplină de exerciţiu;

-nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-este apt (ă), din punct de vedere a sănătăţii conform certificatului medical;

-are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă respectivă funcţiei;

-nu are antecedente penale nestinse;

-nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;

-a activat în funcție de conducere cel puțin 4 ani.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii în termenul indicat mai sus depun personal dosarul de concurs care conţine:

-curriculum vitae (CV-ul)

-copia buletinului de identitate

-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare

-copia carnetului de muncă

-certificatul medical

-cazierul juridic.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Bibliografia:

Constituția Republicii Moldova;

· Acte legislative cu caracter general:

– Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;

– Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 cu privire la Codul muncii al Republicii Moldova;

– Legea nr.16- XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

– Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

– Legea integrităţii nr. 82 din 25.05.2017;

– Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;

– Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

· Acte legislative şi normative în domeniul de specialitate:

– Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

– Legea nr.1402-XV din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;

– Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe;

– Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior

-Legea nr.257 din 27.07.2006 privind organizarea și funcționarea piețelor agricole și agroalimentare;

– Hotărîrea Guvernului nr.955 din 21.08.2004 despre aprobarea Regulamentului – tip de funcționare a pieților;

– Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică;

– Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la darea în locaţiune a activelor neutilizate;

– Hotărîrii Guvernului RM nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.

 

Termenul de depunere a documentelor – pînă la 27 iunie 2019 inclusiv.

 

Numărul de telefon, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor, Lilia Răileanu, tel.0 (254)21648, secretarul comisiei, secretarul consiliului orășenesc Rezina.