×
Meniu

Anunț!

În conformitate cu prevederile Regulamentului ”Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23.03.2015, Primăria orașului Rezina anunță prelungirea depunerii dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de director al Instituției Preșcolare nr.5 ”Bucuria” din or. Rezina.

Amintim că, în conformitate cu pct.14 al Regulamentului, la funcția de director/directoare al instituțiilor de învățămînt preșcolar poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2. Are studii superioare universitare;
3. Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
4. La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
5. Cunoaşte limba română;
6. Este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
7. Nu are antecedente penale;
8. Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.g)-r) și art.301 alin (1) lit. a)-b) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
9. Nu are interdicție de a ocupa funcții de conducere;
10. Nu a avut sancțiuni disciplinare pe parcursul activității în funcția precedentă.

În conformitate cu pct.16 al Regulamentului, candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt preșcolar depun personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

• cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul nr.163 din 23.03.2015;
• copia actului de identitate;
• copia/copiile actului/actelor de studii;
• copia carnetului de muncă;
• curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulamentul nr.163 din 23.03.2015;
• certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
• cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
• candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial; recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

Candidații urmează să depună dosarul de concurs personal sau prin reprezentant la Primăria orașului Rezina, str. 27 August 1, et. 3.,of. 314, persoana de contact responsabilă de oferirea informației suplimentare și primirea actelor – dmna Melnic Rodica, bir. 314, tel.: 0-254-2-35-00, primaria-rezina@mail.ru.

Data limită de depunere a dosarului este 22.02.2023.