×
Meniu

Anunţ

Primăria or. Rezina anunţă, prelungirea concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de :
– specialist în domeniul juridic;
– specialist în domeniul financiar, contabilitate;
– specialist în domeniul relații funciare;
– specialist în domeniul construcției, gospodăriei comunale și drumuri.
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiilor publice vacante – conform fişei postului
Condiţiile de participare la concurs:
-deţine cetăţenia Republicii Moldova;
-posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
– capacitate deplină de exerciţiu;
-nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
-este aptă, din punct de vedere a sănătăţii conform certificatului medical;
-are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă respectivă funcţiei;
-nu are antecente penale;
-nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.
Documentele ce urmează a fi prezentate:
Candidaţii în termenul indicat mai jos depun personal dosarul de concurs care conţine:
-formularul de participare conform regulamentului
-copia buletinului de identitate
-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare
-copia carnetului de muncă
-certificatul medical
-cazierul juridiciar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Bibliografia: Constituţia Republicii Moldova ; Legea nr.436/2006 cu privire la administraţia publică locală; Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; Codul administrativ, Codul Civil, de procedură civilă, Fiscal, Codul Funciar, Codul Muncii, legislația în domeniul relații funciare, cadastrale, legislația privind autorizarea executării lucrărilor în construcție, drumuri, gospodărie comunală, urbanism și amenajarea teritoriului.
Termenul de depunere a documentelor – până la 31 octombrie 2023 inclusiv .
Numărul de telefon, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor – 0(254) 21648, secretarul consiliului orășenesc Rezina; 0(254)23005 specialistul în relații cu publicul.