×
Meniu

Anunț privind desfășurarea Recensământului populației și locuințelor în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024

Stimați locuitori,

În perioada 8 aprilie-7 iulie 2024 pe întreg teritoriul Republicii Moldova se va desfășura Recensământul populației și locuințelor (RPL), Recensământul este o cercetare la nivel național care are loc o dată la 10 ani. Scopul recensământului este obținerea de date statistice privind numărul și distribuția teritorială a populației și locuințelor țării. În cadrul recensământului, sunt colectate date cu privire la fiecare persoană din gospodărie (de exemplu: anul și locul nașterii, locul de trai, limba vorbită, nivelul educației, ocupația ș.a.), cât și date despre locuință (cum ar fi dotarea cu sistem de canalizare și aprovizionare cu apă, modul de încălzire, suprafața și materialele de construcție a locuinței ș.a.).

În această perioadă, un  recenzor va vizita locuința dumneavoastră și va adresa câteva întrebări, iar răspunsurile le va înregistra pe tabletă. Recenzorul va prezenta obligatoriu legitimația de recenzor și vor purta însemne de identitate a RPL, inclusiv: vestă, chipiu, tricou, rucsac, tabletă, toate cu logoul Recensământului 2024.

Fiecare dintre noi trebuie să participe la recensământ și să completeze în întregime și corect chestionarul de recenzare. Conform Legii nr. 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor, participarea la recensământ este obligatorie.

Îndemnăm toți locuitorii să deschidă ușa recenzorului și să ofere răspunsuri corecte și depline! 

Datele pe care le veți oferi la Recensământ sunt confidențiale și protejate conform Legii nr. 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor și Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială. Aceste date se vor utiliza doar în scopuri statistice pentru elaborarea și diseminarea sub formă generalizată a rezultatelor recensământului pe diverse caracteristici ale populației, fără a fi posibilă identificarea datelor personale.

Participarea la Recensământ este o obligație legală, dar și civică. Datele colectate vor sta la baza proiectelor de dezvoltare la nivel de localitate și de țară.  Participând la recensământ, contribuim la o mai bună înțelegere a comunității și a necesităților acesteia. Răspunsurile vor fi utilizate pentru a produce statistici care vor oferi o imagine a vieții în Republica Moldova și a modului în care aceasta se schimbă.

Mai multe informații despre recensământ puteți consulta pe pagina BNS www.statistica.gov.md/RPL2024. De asemenea, pentru orice întrebări puteți apela gratuit la Linia verde a recensământului 022 800 800 24.

În organizarea și desfășurarea Recensământului populației și locuințelor 2024, BNS beneficiază de asistență în cadrul proiectului „Sprijin pentru Biroul Național de Statistică în desfășurarea Recensământului populației și locuințelor din 2024”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).


Объявление о проведении переписи населения и жилищ
с 8 апреля по 7 июля 2024 года

Уважаемые жители,

С 8 апреля по 7 июля 2024 года на всей территории Республики Молдова пройдет Перепись населения и жилищ (ПНЖ). Перепись населения — это общенациональное обследование, которое проводится раз в 10 лет. Цель переписи — получение статистических данных о численности и территориальном распределении населения страны и жилищ. В ходе переписи собираются данные о каждом члене в домохозяйстве (например, год и место рождения, место жительства, язык общения, уровень образования, род занятий и т. д.), а также данные о жилье (например, наличие системы канализации и водоснабжения, типе отопления, площади жилища и материалах, из которых оно построено и др.).

В этот период переписчик придет к вам домой и задаст несколько вопросов, ответы на которые будут внесены в планшет. Он обязательно предъявит свое удостоверение переписчика и будет носить идентификационные знаки ПНЖ, включая: жилет, кепку, футболку, рюкзак, планшет, все с логотипом Перепись 2024.

Каждый из нас должен принять участие в переписи и ответить подробно и правильно на переписной вопросник. Согласно закону № 231/2022 о переписи населения и жилищ, участие в переписи обязательное.

Призываем всех жителей открыть дверь переписчику и дать исчерпывающие и правильные ответы!

Данные, которые вы предоставите в ходе переписи конфиденциальные и защищены в соответствии с Законом № 231/2022 о переписи населения и жилищ и Законом № 93/2017 об официальной статистике. Они будут использоваться только в статистических целях для разработки и распространения в обобщенном виде результатов переписи по различным характеристикам населения, без возможности идентификации персональных данных.

Участие в переписи является как юридическим, так и гражданским долгом. Данные, собранные в ходе переписи, станут основой для проектов развития на уровне населенных пунктов и страны.  Участвуя в переписи, мы способствуем лучшему пониманию своего сообщества и его потребности. Ответы будут использованы для получения статистических данных, которые дадут представление о жизни в Республике Молдова и о том, как она меняется.

Более подробную информацию о переписи можно найти на сайте НБС www.statistica.gov.md/RPL2024 . При возникновении вопросов можно также позвонить на бесплатную горячую линию переписи 022 800 800 24.

В организации и проведении переписи населения и жилищ 2024 года НБС получает помощь в рамках проекта „Поддержка Национального статистического бюро в проведении переписи населения и жилищ 2024 года„, финансируемого Европейским Союзом совместно с  Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).