×
Meniu

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

Primăria orașului Rezina iniţiază, începând cu luna august 2023, consultări publice a proiectelor de decizie pentru ședința din luna septembrie octombrie 2023 (se anexează).

Scopul proiectelor – administrarea bunurilor domeniului public şi ale celui privat ale oraşului (municipiului); suplinirea bugetului orașului cu mijloace financiare necesare comunității, alocarea mijloacelor financiare, elaborare, informare, consultare, participare la adoptarea actelor cu impact economic, de mediu şi social.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectelor de decizie – respectarea legislației în vigoare, dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice, (consiliul local administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului); c) decide în privința actelor juridice de administrare privind bunurile domeniului public al satului (comunei), orașului (municipiului), după caz, precum și privind serviciile publice de interes local, în condițiile legii; d) decide în privința actelor juridice de administrare sau de dispoziție privind  bunurile domeniului privat al satului (comunei), orașului (municipiului), după caz, în condițiile legii; e) decide atribuirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii; f) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi a întregii infrastructuri economice, sociale, medicale şi de agrement de interes local).

Prevederile de bază ale proiectelor sînt – prin proiectele de decizie consiliul orășenesc își realizează competențele atribuite prin art. 14 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală.

Beneficiarii proiectelor de decizie sînt – populația din teritoriul administrat, comunitatea în întregime.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziilor supuse consultării publice sunt – administrarea eficientă a proprietății publice, delimitarea şi evidenţa separată a bunurilor din domeniul public şi cel privat, suplinirea bugetului cu mijloace financiare, sporirea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale, contractarea anumitor servicii publice de interes local.

Impactul estimat al proiectelor de decizii este – ansamblu al relațiilor economice aferente formării și administrării resurselor bugetelor locale, a datoriei unităților administrativ-teritoriale și a altor active publice; gestionarea veniturilor, a cheltuielilor și a surselor de finanțare destinate exercitării funcțiilor care sunt în competența consiliului local conform legislației .

Proiectele de decizii sînt elaborate în conformitate cu cu art.14 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale, Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice, Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice ș.a..

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultării publice pot fi expediate până pe data de 22 septembrie 2023, pe adresa electronică: pr.rezina@gmail.com, sau pe adresa or. Rezina str. 27 August nr. 1, bir. nr. 307, tel. 025423005

Proiectele de deciziii și materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizie sînt disponibile pe pagina web oficială https://primaria-rezina.md/transparenta-in-proces-decizional-2/ sau la sediul: primăria or. Rezina str. 27August nr.1, bir. nr. 307, tel. 025423005.

Autori de proiect
Primarul orașului Rezina, Simion Tatarov, 025421650
Secretarul consiliului orăşenesc, Lilia Răileanu, tel. 02542648
Contabil șef, Tatiana Slivinskaya, tel.025421653
Specialist principal, Oxana Purice, tel.025422444
Specialist principal Nadejda Botnari, tel. 025422644